Corina Shop_SANNA_Tokyo_Andrew Pham 01.jpg

Corina Shop - Kazuyo Sejima / Tokyo